stan lyric

In the name of GOD

تهیه شده در کانال گنگستا رپ

“بزرگترین چنل طرفداران اولد اسکول در ایران”

  Eminem  ازStanترجمه اهنگ  متن و

My tea’s gone cold, I’m wonderin why i got out of bed at all

چای من سرد شد، می خوام بدونم برای چی از تخت خوابم بلند شم

The morning rain drops on my window and I can’t see at all
بارون صبح به پنجره ام می خوره ، و هیچ چیزی رو نمی تونم ببینم

And even if I could it’d all be grey with your picture on my wall
و اگر هم می تونستم ببینم با نقاشی تو روی دیوارم کلاً خاکستری میشد

It reminds me that it’s not so bad, it’s not so bad… امینم
این برای من یادآوری می کنه که اونقدر هم بد ، اونقدر هم بد نیست

Dear Slim, I wrote you but you still ain’t calling
اسلیم عزیز ، برای تو نوشتم اما هنوزم زنگ نمیزنی

I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom
پایین برای تو شماره موبایلم ، دستگاه احضارم، و شماره خونه ام رو گذاشتم

I sent two letters back in autumn, you must not have got’em
تو پاییز 2 تا نامه دیگه هم فرستادم ،اونا رو نباید گرفته باشی

There probably was a problem at the post office or somethin’
احتمالاً توی پستخونه یک مشکلی ایجاد شده بود

Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot ’em
بعضی موقع ها آدرس ها رو با سرعت و از روی بی حوصلگی می نویسم

But anyways, fuck it, what’s been up man, how’s your daughter?
به هر حال ، —— ، هر چی باشه آدم هستم ، دخترت چطوره ؟

My girlfriend’s pregnant too, I’m ’bout to be a father امینم
دوست دختر من هم حامله هست ، دارم بابا می شم

If I have a daughter, guess what I’m-a call her? I’ma name her Bonnie
اگر دختر دار بشم ، بگو ببینم اسمشو چی می ذارم ، اسمشو بونی می ذارم

I read about your uncle Ronnie too, I’m sorry
درباره عمو رونی تو خوندم ، متاسفم

I had a friend kill himself over some bitch who didn’t want him
یه دوستی داشتم که به خاطر یه —-، خودش روکشته بود

I know you probably hear this everyday, but I’m your biggest fan
می دونم ، به احتمال زیاد اینو هر روز می شنوی ، اما من بزرگترین طرفدارتم

I even got the underground shit that you did with Scam
—– که با اسکیم تو زیر زمین —- من هم دارم

I got a room full of your posters and your pictures, man
آدمی هستم که پوستر ها و عکس های تو رو داره

I like the shit you did with Ruckus too, that shit was phat
—- که با روکوس —- رو خوشم اومد ، جالب بود

Anyways, I hope you get this man
بگذریم ، امیدوارم که بفهمی که آدم هستم امینم

Hit me back, just to chat Truly yours, your biggest fan, this is Stan
برای من بنویس ، مثل اینکه خیلی داریم پرحرفی می کنیم ، با صمیمیت ، بزرگترین طرفدار تو ، استن

My tea’s gone cold, I’m wonderin why i got out of bed at all

چای من سرد شد، می خوام بدونم برای چی از تخت خوابم بلند شم

The morning rain drops on my window and I can’t see at all
بارون صبح به پنجره ام می خوره ، و هیچ چیزی رو نمی تونم ببینم

And even if I could it’d all be grey with your picture on my wall
و اگر هم می تونستم ببینم با نقاشی تو روی دیوارم کلاً خاکستری میشد

It reminds me that it’s not so bad, it’s not so bad… امینم
این برای من یادآوری می کنه که اونقدر هم بد ، اونقدر هم بد نیست

Dear Slim, you still ain’t called or wrote, I hope you have the chance
اسلیم عزیز ، هنوز نه زنگ زدی، نه نامه نوشتی ، امیدوارم فرصت پیدا کنی

I ain’t mad, I just think it’s fucked up you don’t answer fans
عصبانی نیستم ، ولی به نظر من اینکه به طرفدارات جواب بدی یک کار —-

If you didn’t want to talk to me outside the concert you didn’t have to
اگر نمی خواستی که بعد از کنسرتت با من حرف بزنی مجبور نبودی

But you could have signed an autograph for Matthew
اما می تونستی برای متوو یک امضایی بدی

That’s my little brother, man. He’s only 6 years old
مرد ، اون برادر کوچیک من بود ، هنوز 6 سالشه

We waited in the blistering cold for you for 4 hours and you just said no
مثل یخ تو سرما 4 ساعت منتظر تو موندیم اما تو فقظ گفتی نه

That’s pretty shitty man, you’re like his fuckin’ idol
من ادم —– هستم ، تو هم مثل ایدول لعنتی اون هستی

He wants to be just like you man, he likes you more than I do
آدمی هست که می خواد دقیقاً عین تو بشه ، تو رو نسبت به من هم بیشتر دوست داره

I ain’t that mad, though I just don’t like bein’ lied to
اونقدر هم عصبانی نیستم ، ولی فقط از دروغ گفتن خوشم نمی آد

Remember when we met in Denver? You said if I write you you would write back
دیدار تو دنور رو یادت می آد؟ گفتی که اگر نامه بنویسم ، جواب می دی

See, I’m just like you in a way
نگاه کن ، من هم از یه جهت عین تو هستم

I never knew my father neither, he used to always cheat on my mom and beat her
من هم بابام رو اصلاً نشناختم ، اون همیشه مادرم رو گول می زد و کتک می زد

I can relate to what you’re sayin’ in your songs
می تونم با شعر هایی که می خونی و با چیز هایی که می گی ، ارتباط برقرار کنم

So when I have a shitty day, I drift away and put ’em on
وقتی یک روز — رو می گذرونم ، روی زمین کشیده می شم ، نوارتو می ذارم

Cause I don’t really got shit else, so that shit helps when I’m depressed
چونکه واقعاً —- دیگه ای ندارم ، و این به بی نشاط بودنم کمک می کنه

I even got a tattoo with your name across the chest
حتی روی سینه ام یه خالکوبی از اسم تو هست

Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds
بعضی موقع ها خودم رو می برم ، برای اینکه بفهمم که چقدر خونریزی کردی

It’s like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me
این عین آدرنالین می مونه ، درد برای من عین یه حمله ناگهانی می مونه

See, everything you say is real, and I respect you ’cause you tell it
حالا ، هر چی گفتی واقعی بود ، تو رو باور دارم ، چونکه تو می گی

My girlfriend’s jealous ’cause I talk about you 24/7
دوست دخترم حسودی می کنه ، چونکه 24 ساعت و 7 روز رو از تو حرف می زنم

But she don’t know you like I know you, Slim, no one does
اما اون تو رو عین من نمی شناسه ، اسلیم ، هیچ کس نمی شناسه

She don’t know what it was like for people like us growing up
او هم مثل ما آدم ها نمی دونه که جادو چجوریه

You’ve gotta call me man. I’ll be the biggest fan you’ll ever lose
مرد باید با من تماس بگیری ، بزرگترین طرفدارت می شم که از دست می دی

Sincerely yours, Stan. PS: We should be together too
از صمیم قلب ، استن ، نوشته : باید با هم باشیم

My tea’s gone cold, I’m wonderin why i got out of bed at all

چای من سرد شد، می خوام بدونم برای چی از تخت خوابم بلند شم

The morning rain drops on my window and I can’t see at all
بارون صبح به پنجره ام می خوره ، و هیچ چیزی رو نمی تونم ببینم

And even if I could it’d all be grey with your picture on my wall
و اگر هم می تونستم ببینم با نقاشی تو روی دیوارم کلاً خاکستری میشد

It reminds me that it’s not so bad, it’s not so bad… امینم
این برای من یادآوری می کنه که اونقدر هم بد ، اونقدر هم بد نیست

Dear Mr. “I’m too good to call or write my fans”
آقای محترم ” از اینکه برای طرفدارام نامه بنویسم و یا جستجوشون کنم هم بیشتر خوب هستم “

This’ll be the last package I ever send your ass
این آخرین پاکت—- هست که می فرستم

It’s been six months and still no word, I don’t deserve it
6 ماه شده ولی هنوز یک کلمه هم وجود نداره ، این حق من نیست

I know you got my last two letters, I wrote the addresses on ’em perfect
می دونم که 2 نامه قبلی منو گرفتی ، آدرساشونو خیلی مرتب نوشتم

So this is my cassette I’m sending you, I hope you hear it
اینم کاست من ، برات می فرستم ، امیدوارم گوش بدی

I’m in the car right now. I’m doing 90 on the freeway
الآن تو ماشینم ، تو جاده 90 هستم

Hey Slim i drank a 5th a vodca dare me to drive? امینم
هی اسلیم ، 5 تا ودکا خوردم ، آیا جسارت اینو دارم که به رانندگی ادامه بدم ؟

You know that song by phil collins “in the air in the night”
شعر ” در هوا و در شب ” مال فیل کولینز رو بلدی ؟
About that guy who could’ve saved that other guy from drowning but didn’t
در مورد آدمی که می تونه آدم دیگه ای رو از خفه شدن نجات بده ولی نمی ده

And Phil saw it all and at his show he found him
و فیل اینو دید و در شوی خودش اون آدم رو پیدا کرد

Thats kinda how this is you could’ve rescued me from drowning
اینم یک کم مثل اونه، می تونستی منو از خفه شدن نجات بدی

But its too late i’m on a thousand gallons now i’m drowsy
اما دیگه خیلی دیر شده ، کله ام الآن یک گالن شده ، و دارم می خوابم

And all I wanted was a lousy letter or a call
و تنها خواهشم —– و یک نامه یا یک تلفن بود

I hope you know i ripped all your pictures off the wall
امیدوارم که بدونی که تمام عکسهاتو از دیوارکندم

I loved you Slim, we could have been together, think about it
اسلیم تو رو دوست داشتم ، می تونستیم با هم باشیم ، به این فکر کن

You ruined it now, I hope you can’t sleep and you dream about it
الآن اینو به باد دادی ، امیدوارم که بیخواب بشی و به این فکر کنی

And when you dream, I hope you can’t sleep and you scream about it
و زمانی که فکر می کنی ، امیدوارم که بیخواب بشی و جیغ بزنی

I hope your conscious eats at you and you can’t breathe without me
امیدوارم که وجدانت تو رو بخوره و بدون من نفس نکشی

See Slim, {screaming} shut up bitch, I’m trying to talk
نگاه کن اسلیم ( جیغ ) خفه شو —- ، دارم حرف می زنم

Hey Slim, that’s my girlfriend screaming in the trunk
هی اسلیم ، دوست دختر من توی کیسه جیغ می کشه

But I didn’t slit her throat, I just tied her up, see I ain’t like you
اما گردن اونو نبریدم ، فقط وصل کردم ، آیا دیدی؟ مثل تو نیستم .

‘Cause if she suffocates, she’ll suffer more, then she’ll die too
چونکه اگر بدون هوا بمونه ، بیشتر درد می کشه ، و بعد هم میمیره

Well, gotta go, I’m almost at the bridge now
خب ، باید برم ، هر طور باشه روی پل بودم

Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out?
اوه لعنتی ، این چیز رو چجوری باید می فرستادم؟

چای من سرد شد، می خوام بدونم برای چی از تخت خوابم بلند شم

The morning rain drops on my window and I can’t see at all
بارون صبح به پنجره ام می خوره ، و هیچ چیزی رو نمی تونم ببینم

And even if I could it’d all be grey with your picture on my wall
و اگر هم می تونستم ببینم با نقاشی تو روی دیوارم کلاً خاکستری میشد

It reminds me that it’s not so bad, it’s not so bad… امینم
این برای من یادآوری می کنه که اونقدر هم بد ، اونقدر هم بد نیست

Dear Stan, I meant to write you sooner, but I’ve just been busy
استان عزیز ، قبلاً خواستم بنویسم ، اما مشغول بودم

You said your girlfriend’s pregnant now, how far along is she?
گفتی که دوست دخترت حامله است ، الآن چند ماه شده؟

Look, I’m really flattered you’d call your daughter that
نگاه کن ، واقعاً خوشحال شدم که اون اسم رو به دخترت دادی

And here’s an autograph for your brother, I wrote it on the Starter cap
و این هم یه امضا برای برادرت ، روی کاست نوشتم

I’m sorry I didn’t see you at the show, I must have missed you
متاسفم ، تو رو توی شو ندیدم ، حتماً اون لحظه رو از دست دادم

Don’t think I did that shit intentionally, just to diss you
فکر نکن که اینو برای تحقیر کردن تو از قصد انجام دادم

But what’s this shit you said about you like to cut your wrists too?
اما چیز چرت و پرتی که دوست داری مچ دستاتو ببری دیگه چیه ؟

I say that shit just clownin’ dawg, c’mon, how fucked up is you?
به نظر من این فقط دلقک بازیه ، به خودت بیا ، چه قدر در وضعیت —- ، هستی؟

You got some issues, Stan, I think you need some counselin’
استان ، یک کم مشکل داری ، به نظر من نیاز به کمی توصیه داری

To help your ass from bouncin’ off the walls when you get down some
وقتی که اعصابت خورد میشه ، برای نجات یافتن از پروندن —- از روی دیوارها

And what’s this shit about us meant to be together?
این دیگه چه چرت و پرتی که ما لازمه با هم باشیم ؟

That type of shit’ll make me not want us to meet each other
این چرت و پرتها باعث میشه که نخوام همدیگر رو ببینیم

I really think you and your girlfriend need each other
به نظر من واقعاً تو و دوست دخترت به هم احتیاج دارین

Or maybe you just need to treat her better
شاید هم فقط باید با اون بهتر رفتار کنی

I hope you get to read this letter, I just hope it reaches you in time
امیدوارم بتونی این نامه رو بخونی ، امیدوارم که برای تو به موقع برسه

Before you hurt yourself, I think that you’d be doin’ just fine
قبل از اینکه به خودت ضرر بزنی ، فکر کنم خودت رو خوب حس خواهی کرد

If you’d relax a little, I’m glad that I inspire you
اگر بتونی یک کم آروم بشی ، برای الهام دادن به تو خوشحال میشم

But Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan
اما استن چرا اینقدر ناراحت هستی ؟ سعی کن بفهمی ،تو رو به عنوان یک طرفدار می خوام

I just don’t want you to do some crazy shit
نمی خوام که فقط یک کار دیوانه وار انجام بدی

I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick
یه چند هفته قبل توی اخبار یه —- دیدم ، منو بیمار کرد

Some dude was drunk and drove his car over a bridge
یه دوستی مست بود و با ماشینش از پل به پایین پرواز کرد

And had his girlfriend in the trunk and she was pregnant with his kid
و دوست دخترش هم توی گونی بود ، همراه بچه توی شکمش

And in the car they found a tape but it didn’t say who it was to
و تو ماشین یک کاست پیدا کردند، اما نگفت که مال کیه

Come to think about it…his name was…it was you. Damn
الآن یادم اومد ، اسمش چیزبود… ، اون تو بودی ، لعنتی

{امینم در مصاحبه‌ای گفت که شخصیت اصلی داستان (استن) را خود خلق کرده و زمانی بوجود میآید که متن رپ‌های او خیلی جدی گرفته شود و واقعیت ندارد.}

 برای دانلود  فایل word کلیک کنید

تهیه شده در اولد اسکول

دیدگاهتان را بنویسید