ghost lyric

ترجمه آهنگ ghost از توپاک

تهیه شده در کانال گنگستا رپ

“بزرگترین وب سایت طرفداران اولد اسکول در ایران”

 

 

Tupac-Speaking

The only way, for me to come back, is by makaveli

تنها راه بازگشت من توسط ماکاولی هست

That’s it! all these motherfuckers stole from me

خودشه! همه ای مادر ج*ده ها از من دزدیدند

I’m takin’ back what’s mine

من چیزی که برای منه رو برمیگردونم

Slowed DOWN VOICE

you motherfuckers can’t stop me

شما مادر ج*ده ها نمیتونید منو متوقف کنید

Even if I die, I’m gon’ be a fuckin’ problem

حتی اگه من بمیرم،یه مشکل بزرگم(برای شما)

Do you believe in ghosts, motherfucker?

به ارواح اعتقاد داری مادر ج*ده ها

Real live black,ghosts

زندگی سیاه واقعی،روح

Feel me?

احساسم کن

Verse One

Some say I’m crazy, these punk-ass cops can’t fade me

بعضیا میگن من دیوانه ام،این پلیسای چاقال نمیتونند منو محو کنن(از بین ببرن)

Mama tried to raise me, but had too many babies

مامان سعی کرد منو بالا ببره،ولی بچه های زیادی داشت

Papa was a motherfuckin, joke

بابام یه جوک تخمی بود

Used to find dope in his coat

عادت داشت از کتش مواد در بیاره

And nearly choked when he’d tell me not to smoke

و تقریبا داشت خفه میشد وقتی به من میگفت که نکش(سیگار و مواد مخدر)

Daaamn, don’t get me started

لعنتی،نزار شروع کنم

My mama smoked so god damn much

مامانم زیاد از حد میکشید

When she was pregnant I’m surprised I ain’t retarded

وقتی که منو حامله بود من تعجب میکنم که عقب افاده نیستم

At night I can’t sleep, Count Sheep

تو شب نمیتونستم بخوابم،گوسفندارو میشمردم

As they pass through the glass of my neighbors five,deep

تا وقتی از شیشه های همسایه هم رد بشن،یه خواب عمیق

Starin at the wall, heard a scream

کناره دیوار میشستم؛صدای فریاد میشنیدم

Wake up in the morning

صبح بلند میشدم

See the blood in the hall from the murder scene

و خون های صحنه جرم رو در سالن میدیدم

Don’t cry, just ask why, and try not to die

گریه نکن،فقط بپرس چرا،و سعی کن نمیری

As I take you through a ghetto nigga’s lullabye

همانطور که من تورو از ناحیه یهودی نشین گرفتم

On the corner, where the niggaz slang they crack

درگوشه ای،جایی که کاکاسیاه ها به زبون عامیانه صحبت می کنند

And the undercovers jack those that don’t watch they back

و جک های زیرزمینی که پشتشون هم نگاه نمیکنند(نامفهموم برای ترجمه)

(five-oh!) I daydream about the dope world

من رویای پوچی درباره دنیایی نعشه دیدم

Take a puff from the blunt and watch the smoke swirl

شیشه هارو از ت*ماتون بکشید بیرون و دود سیگار رو تماشا کنید

My mausberg goes boom, what’s another plug

موسبورگ من(نوعی اسلحه شبیه شات گان) میره بوووووم،سوراخ بعدی کو(برای شلیک)

Snatchin drugs, pumpin slugs in these other thugs

داروی های اسنت چین (داروهایی برای عشق بازی خشن و مورد استفاده برای بیشتر از دو نفر)،و یه جرعه مشروب برای اراذل

(give it up nigga) don’t run out of breath

(بده به من کاکاسیاه) از نفس نکشید(اشاره به مواد مخدر)

Every step could be death ’til you blast

هر قدم میتونه منفجرتون کنه و به کشتنتون بده

And be the last nigga left, then I’ll be ghost

تا تبدیل شید به آخرین کاکاسیاه،و بعدش من روح خواهم شد

Don’t cry, just ask why, and try not to die

گریه نکن،فقط بپرس چرا،و سعی کن نمیری

As I take you through a ghetto nigga’s lullabye

همانطور که من تورو از ناحیه یهودی نشین گرفتم

Don’t cry, just ask why, and try not to die

گریه نکن،فقط بپرس چرا،و سعی کن نمیری

As I take you through a ghetto nigga’s lullabye

همانطور که من تورو از ناحیه یهودی نشین گرفتم

Verse 2

A seven-deuce full of niggaz goes by

هفت خال(نامفهموم برای ترجمه،چیزی شبیه لشگر)پر از کاکاسیاه ها میرن

Thought I was trippin the second time they rolled, by

فک کردم برای دومین بار اون رو رد کردم

Recognized the plates, the faces looked familiar

صورت هارو شخصیص داده شد،چهره ها آشنا به نظر میرسید

Everybody swear they know the nigga that’s gonna, kill ya

همه قسم میخورند که میدونند کاکاسیاه میره که کسی. بکشه

Don’t murder me murder me, killa a nigga in his sleep

منو نکش مو به قتل برسون،کشدن کاکاسیاه حین خوابش

Let me die as I rest in peace, deep

بزار بمیرم و در آرامش عمیقی بمانم

Back to these niggaz in the seven-deuce

لشگر کاکاسیاه ها برمیگرده

A mac-10 out the window bout to let it loose, what could I do?

یه مک تن(اسلحه ای شبیه یوزی) از پنجره میاد بیرون تا از از بین ببردشون

Run for cover and return fire

فرار کنید و پوشش بگیرید و آتش رو برگردونید(شلیک کنید)

Die motherfuckin die, hope yo’ ass fry, don’t ask why

بمیرید مادر ج*ده ها بمیرید،امیدواردم کونتون توی آتش بسوزه،نپرس چرا

But I let off everything I have

ولی من هرچی که داشتمو ول کردم

An empty clip, hit the ground as a nigga dash

یه کلیپ خالی که زمینو به خط آتش کاکاسیاه ها درمیاره

On my ass was the motherfuckin cops now

رومون پلیسای مادر ج*ده بودن

Barely breathin tryin to keep from gettin shot down

و به سختی نفس میکشیدند تا سعی کنن کشته نشن

Boo-yaow is the sound, bullet whizzed by

بوویاا،صدای گلوله هاست

Still runnin like a nigga got nine lives

هنوزم مثل کاکاسیاه هایی که نه تا جون دارن میدوییم

Don’t know why but I’m runnin to my fuckin block

نمیدونم چرا ولی میرم طرف بلوک ت*می خودم

Took a shot, tired of runnin from the niggaz and the cops

یه تیر میزنم،دیگه خسته شدم از فرار بین کاکاسیاه ها و پلیسا

Time to be a ghost

وقتشه که روح باشم

(hey man, come the fuck on!)

(هی مرد،گمشو بریم)

And then we’ll be ghost

و دیگه ما روح خواهیم شد

Don’t cry, just ask why, and try not to die

گریه نکن،فقط بپرس چرا،و سعی کن نمیری

As I take you through a ghetto nigga’s lullabye

همانطور که من تورو از ناحیه یهودی نشین گرفتم

Don’t cry, just ask why, and try not to die

گریه نکن،فقط بپرس چرا،و سعی کن نمیری

As I take you through a ghetto nigga’s lullabye

همانطور که من تورو از ناحیه یهودی نشین گرفتم

Fuck the police nigga!)laughing(

پلیسارو گ*ییدم کاکاسیاه(خنده)

(ترجمه به صورتی درامده است تا شنونده به طور همزمان با شنیدن ترک و مشاهده متن داستان کلی رو متوجه بشود،برای درک کامل چندبار همزمان به ترک گوش و به متن مشاهده کنید.برای حمایت ما این فایل را به دوستان خود پخش کنید.باتشکر)

 

پخش با ذکر منبع

تهیه شده در اولد اسکول

دیدگاهتان را بنویسید